|
Gratis levering binnen 30 km vanaf Rucphen
|

Algemene voorwaarden B2B

Zakelijke Algemene voorwaarden Weij Maatwerk & Interieur b.v. 

Artikel 1

Dit zijn de algemene voorwaarden van Weij b.v. voor overeenkomsten tussen Weij B.V. en zakelijke partners. Deze zijn opgesteld om het voor u, onze klant, zo inzichtelijk en duidelijk mogelijk te maken wat uw rechten en plichten zijn. Als u vragen heeft over deze algemene voorwaarden kan u contact met ons opnemen op onderstaande contactgegevens.

Artikel 2 – Identiteit en contactgegevens van de onderneming

Identificatiegegevens:

(Handels)naam: Weij b.v.

KvK-nummer: 62529404

BTW­-nummer: NL860178213B01

Contactgegevens:

E-mailadres: contact@weijbv.nl

Telefoonnummer: + 31 165 79 50 05

Post- en bezoekadres: Rijksweg Zuid 79, 4715TA, te Rucphen, Nederland

Artikel 3 – Definities

In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder: 

3.1. Afnemer: de natuurlijke of rechtspersoon welke handelt in de uitvoering van hun ambacht, beroep of bedrijf.

3.2. Dag: kalenderdag

3.3. Duurzame gegevensdrager: elk middel dat de afnemer of ondernemer in staat stelt om informatie die aan hem persoonlijk is gericht, op te slaan op een manier die toekomstige raadpleging en ongewijzigde reproductie van de opgeslagen informatie mogelijk maakt.

3.3. Onderneming: Weij b.v.

3.4. Overeenkomst op afstand: een overeenkomst gesloten met gebruik van een georganiseerd systeem, zoals de telefoon, email of website.

Artikel 4 – Toepasselijkheid en verstrekking van de algemene voorwaarden

4.1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanboden, overeenkomsten, diensten en bestellingen van Weij B.V. met zakelijke afnemers. Dit betreft alle overeenkomsten gesloten in persoon of op afstand via een georganiseerd systeem, zoals over de telefoon, e-mail, of via de website.

4.2. Deze algemene voorwaarden zijn altijd inzichtelijk voor zakelijk afnemers en worden, voordat er een overeenkomst wordt gesloten, ter beschikking gesteld op de volgende manieren:

a. Op www.weijbv.nl/algemenevoorwaarden;

b. Via e-mail als een duurzame gegevensdrager (bijvoorbeeld PDF);

c. Ter inzage op Weij b.v.’s bezoekadres;

4.3. De toepasselijkheid van eventueel door de afnemer gehanteerde algemene voorwaarden is uitgesloten voor overeenkomsten tussen Weij B.V. en de afnemer. 

4.4. In het geval van tegenstrijdige bepalingen tussen de overeenkomst en de algemene voorwaarden geldt de bepaling uit de overeenkomst. 

4.5. In het geval dat specifieke product- of dienstvoorwaarden van toepassing zijn, zijn de voorgaande leden van dit artikel ook van toepassing. 

4.6. In het geval van tegenstrijdige bepalingen in de specifieke en algemene voorwaarden geldt de meest gunstige bepaling.

4.7. Indien een of meerdere bepalingen in deze algemene voorwaarden op enig moment geheel of gedeeltelijk nietig zijn of vernietigd worden, dan blijft de overeenkomst en deze algemene voorwaarden voor het overige in stand.

4.8. Indien de algemene voorwaarden door Weij B.V. worden gewijzigd, blijven de algemene voorwaarden zoals deze waren opgemaakt op het moment van aanvaarding van het aanbod gelden. 

Artikel 5 – Toepasselijk recht

Alle overeenkomsten waarop deze voorwaarden van toepassing zijn verklaard, inclusief de algemene voorwaarden zelf, zijn onderworpen aan het Nederlands Recht.

Artikel 6 – Het aanbod

6.1. Alle aanbiedingen en offertes van Weij B.V. aan de afnemer zijn vrijblijvend, tenzij anders is overeengekomen. Omdat het aanbod vrijblijvend is, behoudt Weij B.V. het recht voor om een aanbod of offerte aan te passen, te wijzigen of in te trekken door dit voor, of onverwijld na, aanvaarding aan de afnemer mede te delen.

6.2. Kennelijke vergissingen of kennelijke fouten, zoals foutieve prijzen, berekenings- en/of schrijffouten in het aanbod of offerte binden Weij B.V. niet. 

6.3. Alle afbeeldingen gebruikt voor het aanbod zijn bedoeld als inspiratie om de stijl van het product te laten zien en zijn daarom niet waarheidsgetrouw voor het uiteindelijke product. Niettemin wordt een zo goed mogelijke representatie van het uiteindelijke product gepresenteerd.

6.4. Het aanbod of offerte bevat een volledige en nauwkeurige omschrijving van de aangeboden goederen en/of diensten, tenzij anders overeengekomen.

6.5. Indien een aanbod of offerte beperkt geldig of onder voorwaarden is, zal dit uitdrukkelijk worden vermeld in het aanbod of de offerte.

6.6. Standaard wordt uitgegaan van het (kosteloos) afhalen van goederen op het bezoekadres van Weij B.V. door de afnemer zelf. De kosten van bezorging kunnen op verzoek worden toegevoegd aan het aanbod of de offerte. Als de kosten van bezorging niet vooraf kunnen worden berekend wordt aangegeven hoe de bezorgkosten tot stand komen en in rekening worden gebracht.

Artikel 7 – De overeenkomst

7.1. De overeenkomst tussen Weij B.V. en de afnemer wordt schriftelijk opgemaakt. Afwijkingen van deze algemene voorwaarden zijn slechts van kracht indien deze schriftelijk zijn overeengekomen.

7.2. De overeenkomst komt, onder voorbehoud van het bepaalde in artikel 7.10., tot stand na aanvaarding door de afnemer en voldoening van de daarbij gestelde voorwaarden, waaronder in ieder geval een aanbetaling van 50% onder vermelding van het offerte- en klantnummer, tenzij anders overeengekomen. 

7.3. Kennelijke vergissingen of kennelijke fouten, zoals foutieve prijszettingen, calculatie- en/of schrijffouten, op de website, in reclame-uitingen, in aanbiedingen en offertes, publicaties, orderbevestigingen of andere documenten van Weij B.V. binden de onderneming niet.

7.4. Indien de afnemer tekeningen, modellen of andere gegevens heeft verstrekt ten behoeve van de overeenkomst, mag Weij B.V. van de juistheid van deze gegevens uitgaan. Eventuele problemen ten gevolge van foutieve gegevens aangeleverd door de afnemer zijn voor rekening van de afnemer. 

7.5. Wijzigingen aan de overeenkomst worden schriftelijk overeengekomen. 

7.6. De overeenkomst wordt ingevoerd en gearchiveerd in de online tool Scope, waarmee de afnemer het volledige productieproces kan volgen en alle gegevens kan controleren. Deze gegevens worden gearchiveerd voor een termijn van 5 jaar waarna deze worden vernietigd, tenzij anders overeengekomen.

7.7. De afnemer is verantwoordelijk voor de controle van de gegevens in de online tool Scope. De maatvoering en uitvoering zoals beschreven in deze tool zijn leidend voor de werkplaats. Op eventuele fouten kunnen geen rechten worden ontleend. 

7.8. Weij B.V. kan zich – binnen wettelijke kaders – op de hoogte stellen of de afnemer aan zijn betalingsverplichtingen kan voldoen, alsmede van al die feiten en factoren die van belang zijn voor een verantwoord aangaan van de overeenkomst. Indien Weij B.V. op grond van dit onderzoek goede gronden heeft om de overeenkomst niet aan te gaan, is Weij B.V. gerechtigd gemotiveerd een bestelling of aanvraag te weigeren of aan de uitvoering bijzondere voorwaarden te verbinden.

7.9. Iedere overeenkomst wordt aangegaan onder de opschortende voorwaarden van voldoende beschikbaarheid van de betreffende producten.

Artikel 8 – Eigendomsvoorbehoud

8.1. Alle goederen die worden verkocht door Weij B.V. blijven in eigendom van de onderneming totdat de afnemer aan alle betalingsverplichtingen zoals overeengekomen heeft voldaan. 

8.2. Eventuele met de betalingsverplichting verband houdende kosten worden onder de betalingsverplichtingen begrepen. 

8.3. De afnemer is verplicht de zaken geleverd onder eigendomsvoorbehoud zorgvuldig te behandelen en in goede staat te houden zolang nog niet alle betalingsverplichtingen zijn voldaan.

8.4. Het is verboden de goederen onder eigendomsvoorbehoud te verkopen, verlenen of anderszins te vervreemden, te verpanden of anderszins te belasten met rechten van derden zolang het eigendom nog niet is overgegaan naar de afnemer.

8.5. Weij B.V. behoudt zich het recht voor om de zaken onder eigendomsvoorbehoud die zijn afgeleverd en bij de koper aanwezig zijn terug te nemen indien er niet tijdig aan de betalingsverplichtingen wordt of kan worden voldaan. De koper verleend de onderneming vrije toegang tot de zaken onder eigendomsvoorbehoud voor inspectie en/of uitvoering van andere rechten ten opzichte van deze zaken.

Artikel 9 – De bezorging

9.1. Producten kunnen worden bezorgd door Weij B.V., op transport worden gedaan of u kunt ze ophalen op onze werkplaats. 

9.2. Weij B.V. bezorgd in bijna heel Nederland (m.u.v. de Waddeneilanden. De bezorger komt in principe alleen en bezorgt producten tot aan de begane grond, tenzij anders overeengekomen. Er dient voldoende hulp voor veilige verplaatsing van de bestelling aanwezig te zijn. Wanneer de producten van uw bestelling gereed zijn neemt een van onze medewerkers telefonisch of via de email contact met u op om een afspraak voor bezorging te maken. 

9.3. De kosten voor bezorging worden berekend op basis van een kilometerprijs en kosten van eventuele andere benodigdheden, tenzij anders overeengekomen. Bezorgkosten worden op verzoek in het aanbod of offerte opgenomen.

9.4. Wanneer er onjuistheden staan vermeld in de door Weij B.V. vermelde gegevens, dienen deze zo snel mogelijk aan Weij B.V. gemeld te worden. Als plaats van bezorging wordt het adres dat de afnemer aan Weij B.V. kenbaar heeft gemaakt aangehouden. De afnemer is verantwoordelijk voor het doorgeven van een verhuizing of alternatief afleveradres. Weij B.V. accepteert geen aansprakelijkheid of verantwoordelijkheid voor een eventueel verlies ten gevolge van een foutief of verouderd adres.

9.5. De afnemer is verantwoordelijk voor het goed bereikbaar zijn van het afleveradres met de gekozen transportmethode voor een vlotte en veilige aflevering. Als het adres onbereikbaar is wordt er ter plaatse naar een oplossing gezocht. Als dit niet lukt wordt een nieuwe poging tot bezorging ingepland.

9.6. Weij B.V. gaat er vanuit dat bestelde producten zonder problemen passen op de plaats van bestemming, inclusief dat deze passen door deuren en/of ramen. Weij B.V. draagt geen verantwoordelijkheid voor het niet passen van het product indien het product voldoet aan de overeenkomst.

9.7. Wanneer de afspraak voor bezorging niet wordt nagekomen, en dit onder de verantwoordelijkheid van de afnemer valt, mag Weij B.V. additionele vracht-, leverings-, en opslagkosten in rekening brengen.

9.8. Bezorging en afhalen is niet mogelijk op zon- en feestdagen of andere dagen zoals aangekondigd door Weij B.V., tenzij anders overeengekomen.

9.9. Externe transportbedrijven leveren tot aan de deur. De afnemer is verantwoordelijk voor het controleren dat de producten onbeschadigd aankomen.

9.10. Eventuele parkeerkosten gemaakt voor de bezorging of verlening van diensten zijn voor rekening van de afnemer, maar kunnen worden voorgeschoten. In de overeenkomst kan hier van worden afgeweken. 

9.11. De afnemer is verantwoordelijk om Weij B.V. voorafgaand aan het sluiten van de overeenkomst op de hoogte te stellen van bijzondere omstandigheden die het gebruik van hulpmiddelen, zoals bijvoorbeeld een takel of kraan noodzakelijk maken. In dat geval wordt in de overeenkomst geregeld voor wiens rekening en risico deze bijzondere hulpmiddelen komen.

9.12. Eventuele schade ten gevolge van bezorging wordt vergoed wanneer dit valt onder de verantwoordelijkheid van Weij B.V. tot een bedrag ten hoogte van de bezorgkosten.

Artikel 10 – De levering en uitvoering

10.1. Weij B.V. neemt zorgvuldigheid in acht nemen bij het in ontvangst nemen van bestellingen, produceren van producten en bij de beoordeling van aanvragen tot verlening van diensten.

10.2. Alle leveringstermijnen zijn indicatief. Aan eventuele genoemde termijnen kan de afnemer geen rechten ontlenen. Overschrijding van een termijn geeft de afnemer geen recht op schadevergoeding. 

Elke nieuwe bestelling sluit achter in de rij aan. De gemiddelde leveringstijd van het moment staan op de website van Weij B.V. Weij B.V. doet er alles aan om zo snel mogelijk te leveren, echter kan het soms voorkomen dat er een vertraging plaats vindt door ziekte of het niet kunnen leveren van het juiste hout door onze houtleveranciers. Weij B.V. spant zich in om de afnemer op de hoogte te houden van eventuele vertragingen. In ieder geval kan de huidige voortgang van elke bestelling gevolgd worden via de online tool Scope.

10.3. Indien levering van een besteld product onmogelijk blijkt te zijn, zal Weij B.V. zich inspannen om een vervangend, vergelijkbaar product aan te bieden. Zo snel mogelijk maar uiterlijk bij de levering zal op duidelijke en begrijpelijke wijze worden gemeld dat een vervangend artikel wordt geleverd.

10.4. Indien een bestelling of dienst niet dan wel slechts gedeeltelijk kan worden uitgevoerd, ontvangt de afnemer hiervan uiterlijk 30 dagen na aanvaarding van de overeenkomst bericht. De afnemer heeft in dat geval het recht om de overeenkomst kosteloos in het geheel of gedeeltelijk te ontbinden. De afnemer heeft in dit geval geen recht op een schadevergoeding.

10.5. Het risico van beschadiging en/of vermissing van producten berust bij Weij B.V. tot het moment van bezorging aan de afnemer of een vooraf aangewezen en aan Weij B.V. bekend gemaakte vertegenwoordiger, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen. 

10.6. In geval van ontbinding conform lid 4 van dit artikel zal Weij B.V. het bedrag dat de afnemer betaald heeft zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 14 dagen na ontbinding, terugbetalen.

10.7. Indien de afnemer de levering van producten of diensten niet aanvaard, anders dan wegens gebrekkige levering of andere oorzaken onder de verantwoordelijkheid van Weij B.V., heeft Weij B.V. het recht om schriftelijk nakoming van de overeenkomst te vorderen. Afneming door de afnemer moet dan binnen een termijn van maximaal 30 dagen. Indien na deze termijn nog geen levering heeft plaatsgevonden behoudt Weij B.V. zich het recht voor de overeenkomst te ontbinden en eventuele schade op de afnemer te verhalen. 

Artikel 11 – Prijzen en betalingen

11.1. De afnemer bindt zich om binnen 14 dagen na levering aan alle betalingsverplichtingen ten opzichte van Weij B.V. te voldoen. 

11.2. De afnemer draagt de verantwoordelijkheid om onjuistheden in verstrekte of vermelde betaalgegevens onverwijld aan Weij B.V. te melden. 

11.3. Alle betalingen worden verricht in euro, tenzij anders is overeengekomen.

11.4. Alle prijzen opgenomen in het aanbod, offerte of overeenkomst zijn inclusief btw en eventuele andere belastingen. 

11.5. De genoemde totaalprijs in een aanbod of offerte is geldig voor ten minste 30 dagen gerekend vanaf de dag dat de offerte is opgemaakt, tenzij anders overeengekomen of gemeld door Weij B.V.. Er kunnen geen rechten ontleend worden aan de prijszetting van individuele goederen, (be)handelingen, bewerkingen of afwerkingen opgenomen in het aanbod of offerte. 

11.6. De prijs wordt gespecificeerd per product, inclusief de prijs voor (be)handelingen, bewerkingen en afwerking, tenzij anders overeengekomen.

11.7. Gedurende de in het aanbod of offerte vermelde geldigheidsduur worden de prijzen van de aangeboden producten en/of diensten niet verhoogd, behoudens prijswijzigingen als gevolg van veranderingen in btw-tarieven en/of andere belastingen.

11.8. In afwijking van het vorige lid kan Weij B.V. producten of diensten waarvan de prijzen gebonden zijn aan schommelingen op de financiële markt en waar Weij B.V. geen invloed op heeft met variabele prijzen aanbieden. Deze gebondenheid aan schommelingen en het feit dat eventueel vermelde prijzen richtprijzen zijn, worden bij het aanbod vermeld.

11.9. Prijsverhogingen binnen 3 maanden na totstandkoming van de overeenkomst zijn toegestaan indien zij het gevolg zijn van wettelijke regelingen of bepalingen.

11.10. Prijsverhogingen vanaf 3 maanden na totstandkoming van de overeenkomst zijn toegestaan indien zij het gevolg zijn van wettelijke regelingen of bepalingen of verhoogde grondstofprijzen.

11.11. Indien de afnemer elektronisch kan betalen, zal Weij B.V. daartoe passende veiligheidsmaatregelen in acht nemen.

11.12. In geval van wanbetaling van de afnemer heeft Weij B.V. – behoudens wettelijke beperkingen – het recht om redelijke kosten in rekening te brengen.

11.13. De afnemer is ingeval van klachten uitsluitend gerechtigd de betaling van het gedeeltelijk van het verschuldigde bedrag op te schorten dat in redelijke verhouding staat tot de inhoud en ernst van de klacht.

Artikel 12 – Conformiteit en garantie

12.1. Weij B.V. staat er voor in dat de producten en/of diensten voldoen aan de overeenkomst, de in het aanbod vermelde specificaties, aan de redelijke eisen van deugdelijkheid en/of bruikbaarheid en de op de datum van de totstandkoming van de overeenkomst bestaande wettelijke bepalingen en/of overheidsvoorschriften. Indien overeengekomen staat Weij B.V. er tevens voor in dat het product geschikt is voor ander dan normaal gebruik.

12.2. Weij B.V. biedt afnemers een garantietermijn van 12 maanden, tenzij een andere termijn is overeengekomen en opgenomen in de overeenkomst. 

12.3. Tijdens de garantietermijn bindt de afnemer zich om Weij B.V. de mogelijkheid te bieden eventuele gebreken te herstellen. Indien reparatie in de werkplaats vereist is, wordt de afnemer verzocht om op locatie de herstellingen te controleren en accepteren alvorens het product weer aan de klant geleverd word. 

12.4. Indien er sprake is van maatwerk behoudt Weij B.V. zich het recht voor om afwijkingen van maximaal 1% ten opzichte van de overeengekomen afmetingen te veroorloven. 

12.5. Garantie is uitgesloten wanneer een gebrek is ontstaan als gevolg van:

 • Normale slijtage;
 • Onoordeelkundig gebruik
 • Niet of onjuist uitgevoerd onderhoud;
 • Installatie, montage of demontage, wijzigingen of reparatie door de afnemer of derden;

indien dit invloed heeft op het gebrek.

12.6. Geen garantie wordt gegeven op:

    • Geleverde zaken die niet nieuw waren op het moment van levering;
    • Goederen of onderdelen waarvoor fabrieksgarantie is verleend;
    • het werken van hout.

Hout is een natuurproduct en blijft daarom altijd werken, wat mogelijk voor uitzetten, krimpen, kromtrekken of scheurtjes kan zorgen. Hout reageert op de omgeving en zal dus anders reageren in de zomer tegenover in de winter en wanneer het product binnen of buiten staat. Hoe meer de omgeving waar het product staat verandert hoe meer het hout zal werken. Werken van het hout hangt grotendeels af van de vochtigheidsgraad in de lucht en de staat van het product. Binnen Weij B.V. is het personeel er op getraind om eventuele problemen met het hout vast te stellen voordat het hout in een product wordt verwerkt.

De luchtvochtigheid die het beste is voor het hout verschilt per houtsoort. Over het algemeen is een vochtpercentage van rond de 55%, met een stijging van circa 10% in de zomer en daling van circa 10% in de winter, goed. Als het product in een omgeving staat met een relatief constante luchtvochtigheid en juist is behandeld en onderhouden kunnen de meeste problemen worden voorkomen voordat ze ontstaan. 

De luchtvochtigheid kan in sommige periodes lager worden door het gebruik van verwarming of airco. Om de luchtvochtigheid te meten bieden wij een hygrometer aan. Om de luchtvochtigheid te verhogen kan een pan water op de verwarming of een luchtbevochtiger een snelle en goede oplossing zijn. Het valt binnen de verantwoordelijkheid van de afnemer om het werken van hout te beperken. Garantie op het werken van hout wordt niet gegeven, enkel op productiefouten. 

Artikel 13 – Annulering

13.1. Annuleren van een bestelling kan alleen wanneer er nog niet begonnen is met het productieproces.

Artikel 14 – Klachtenregeling

14.1. Onder klachten worden verstaan alle grieven met betrekking tot de uitvoering van de overeenkomst. 

14.2. Klachten betreffende de geleverde producten en/of diensten kunnen door de afnemer tot 14 dagen na levering van het product of dienst worden ingediend. Indien deze termijn redelijkerwijs niet mogelijk is dient de klacht ingediend te worden binnen 14 dagen vanaf het moment waarop het gebrek is geconstateerd of geconstateerd had kunnen zijn. Weij B.V. bevestigd onverwijld de ontvangst van de klacht.

14.3. Om u zo snel en goed mogelijk te kunnen helpen dient de afnemer een zo duidelijk mogelijke omschrijving van de grieven en geconstateerde gebreken, inclusief waar mogelijk foto’s, toe te sturen aan Weij B.V. op het volgende e-mailadres: contact@weijbv.nl. Graag verzoeken we u hierbij om in de onderwerplijn het woord klacht en het offertenummer op te nemen. 

14.4. Weij B.V. zet zich in om binnen 14 dagen schriftelijk en gemotiveerd te reageren op klachten. Indien deze termijn wordt overschreden wordt de afnemer hiervan op de hoogte gesteld voor de afloop van de termijn. De termijn wordt in dit geval met een maximum van 14 dagen verlengd. 

14.5. Wanneer een afnemer tegen het advies van Weij B.V. in bepaalde werkzaamheden wil (laten) verrichten of beletten, is, mits schriftelijk vastgelegd, elke klacht hierop uitgesloten.

Artikel 15 – Auteursrecht

15.1. Alle fotomaterialen die gebruikt worden door en/of gemaakt zijn in de werkplaats komen toe aan Weij B.V.. Het zonder toestemming van Weij B.V. gebruiken van deze foto’s is niet toegestaan. Hiertegen zullen zo nodig juridische stappen worden ondernomen.

Scroll naar boven

VRIJBLIJVENDE OFFERTE

INFORMATIE

Kunnen we je verder helpen?

Kun je alles vinden op de website? Omdat we alles op maat maken kunnen we niet alles laten zien. Vaak is persoonlijk contact daarom een stuk makkelijker en sneller voor jou. Kom eens langs in onze showroom of stuur ons een appje!